kultuur
     
 

Aravu rahvamaja

Rahvamaja juhataja Tea Tenson

Tel 510 7836

tea.tenson@meeksi.ee


Aravu Rahvamaja põhimäärus
https://www.riigiteataja.ee/akt/424112012013&leiaKehtiv