omavalitsus
     
 

Haldusreform

MEEKSI, RÄPINA JA VERIORA VALLAD KINNITASID ÜHINEMISLEPINGU

 

Meeksi, Räpina  ja Veriora vallad kinnitasid 28.12.2016 Viluste Põhikoolis toimunud ühisvolikogu tulemusena ühehäälselt ühinemislepingu. Uus omavalitsus tekib pärast 2017. a kohaliku omavalitsuse volikogu valimisi.

Valdade ühinemisel tekib uus Räpina vald pindalaga 609,67 km², kus elab ca 6 750 inimest. Valla keskuseks saab Räpina linn. Ka kunagine Räpina kihelkond moodustus põhiosas ühinemisotsuse teinud kolmest vallast.

Ühinemisleping
Seletuskiri
Kaart
Investeeringute kava 2018-2021
Juhtimisstruktuur
Majandusaasta aruanded
Veriora 
Räpina
Meeksi
Ettepanekute õiend

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÜHINEMAS ON MEEKSI, RÄPINA JA VERIORA VALLAD

Mikitamäe ja Värska vallavolikogud ei võtnud oma 22.12.2016 istungil vastu ühinemislepingu kinnitamise ja haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemise otsust. Meeksi, Räpina ja Veriora valdade soov on ühinemismenetlus lõpetada vastavalt haldusreformi seadusele hiljemalt 31.12.2016.  

Ühinemislepingu kinnitamiseks toimuvad erakorralised volikogude istungid ühinemislepingu piduliku allkirjastamisega 28.12.2016 kell 14:00 Viluste Põhikoolis.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meeksi, Mikitamäe, Räpina, Veriora ja Värska valdade ühinemise rahvaküsitluse ning ühinemislepingu projekti ja selle lisade avalikustamise tulemused

Ühinemisläbirääkimiste raames toimus 3.-23. oktoobrini lepingu projekti ja selle lisade avalikustamine ning 13.-14. novembril viidi läbi rahvaküsitlus.

Avalikustamise käigus toimus kokku 15 rahvakoosolekut, kus tutvustati senist protsessi, anti ülevaade lepingu projektist ja selle lisadest ning vastati kodanike küsimustele. Avalikustamise käigus laekus 16 ettepanekut ja arvamusavaldust lepingu projekti ning selle lisade kohta. Lisaks laekus valla nime kohta 4 ettepanekut e-kirja ja üks telefoni teel. Nimeettepanekuid esitati ka rahvakoosolekutel selleks ette nähtud sedelitel.

Juhtkomisjon on avalikustamise käigus tehtud ettepanekud ja arvamusavaldused läbi vaadanud ning suunanud edasi volikogudesse. Peale novembrikuus toimuvaid volikogusid, kus kinnitatakse läbivaatamise tulemused, antakse ka ettepanekute esitajatele tagasisidet, milles põhjendatakse ettepaneku arvestamist või mittearvestamist.

Elanike poolt tehtud nimeettepanekute kaalumisel arvestati Rahandusministeeriumi juures riigihalduse ministri valitsemisalas tegutseva Kohanimenõukogu vallanimede rakkerühma soovitusi ja valiti välja kolm nimevarianti: Järvesuu, Lämmijärve ning Räpina. Iga ühinev vald tegi kolme nime vahel pingerea, mille tulemusel valiti ühineva valla nimeks Räpina.

13.-14. novembril toimunud rahvaküsitluse eesmärk oli välja selgitada elanike arvamus Meeksi, Mikitamäe, Räpina, Veriora ja Värska valdade ühinemise kohta. Meeksi valla Meerapalu, Parapalu, Haavametsa, Järvselja ja Rõka külade elanike käest küsiti ka arvamust nimetatud külade üleandmise kohta Võnnu vallale ning Veriora valla Viira, Soohara ja Süvahavva külade elanike arvamust nimetatud külade üleandmise kohta Põlva vallale.

Aktiivseim osalus oli Meeksi vallas, kus oma arvamust avaldas 19,9% hääleõiguslikest kodanikest. Järgnesid Veriora vald (10%), Värska vald (9,3%) ja Mikitamäe vald (8,6%). Kõige tagasihoidlikumad oma arvamust avaldama olid Räpina valla elanikud (3,3%). Küsitluses osalenud Mikitamäe, Räpina ja Veriora valdade elanike puhul oli suurem toetus ühinemisele.  Meeksi ja Värska valdade puhul jäi mõlemas 13 häälega ülekaalu ühinemist mitte toetav seisukoht. Veriora vallas üleandmist taotlevates kõikides külades oli küsitluses osalemine aktiivne. Meeksi vallas olid agaramad Järvselja, Rõka ja Parapalu elanikud.

Küsitlustulemused kinnitatakse ühinevate valdade volikogude poolt kümne kalendripäeva jooksul pärast küsitluse lõppemist. Kas ühineda või mitte ja millistes piirides, sellesisuline otsus tuleb iga valla volikogul teha detsembrikuus.

Jaana Veskimeister

Ühinemiskoordinaator

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         

      HEAD MEEKSI VALLA ELANIKUD!

                         Ootame Teid

              RAHVAKÜSITLUSELE

 

13. - 14. novembril 2016.a. toimub Meeksi vallas rahvaküsitlus, et selgitada välja elanike arvamus Meeksi, Mikitamäe, Räpina, Veriora ja Värska valdade ühinemise kohta.

Küsitlusel tuleb vastata küsimusele "Kas toetate Meeksi, Mikitamäe, Räpina, Veriora ja Värska  valdade ühinemist üheks vallaks?"   Vastusevariantideks on „Jah“ , „Ei“

 Lisaküsimus asjaomases külas:

Kas toetate Järvselja küla üleandmist Võnnu vallale?

Kas toetate Meerapalu küla üleandmist Võnnu vallale?

Kas toetate Parapalu küla üleandmist Võnnu vallale?

Kas toetate Rõka küla üleandmist Võnnu vallale?

Kas toetate Haavametsa küla üleandmist Võnnu vallale?

 Vastusevariantideks on „Jah“, „Ei“

 

  Rahvaküsitluse toimumise ajad ja kohad:

13. novembril 2016. a kell 10:00 kuni 18:00 

Meeksi valla Seltsikeksuses, Mehikoorma alevik, Kesk tn 20, telefon 52 68 166.

14. novembril 2016.a. kell 08:00 kuni 20:00 

Meeksi valla Seltsikeksuses, Mehikoorma alevik, Kesk tn 20, telefon 52 68 166.

Küsitluskasti saab koju tellida avalduse või helistamise alusel  kuni 14.novembrini 2016.a. kella 17.00-ni.

NB! Rahvaküsitlusel saavad osaleda kõik isikud alates 16.eluaastast, kelle rahvastiku-

       registrijärgne elukoht on Meeksi vallas.

             Kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument!

Info küsitluse korralduse kohta:

Vallasekretärilt telefonil 730 3431, 52 68 166 või e-posti aadressil: meeksivald@meeksi.ee

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VALDADE ÜHINEMISLEPINGU PROJEKT JA SELLE LISADE AVALIK VÄLJAPANEK

 

Meeksi valla, Mikitamäe valla, Räpina valla, Veriora valla ja Värska valla ühinemislepingu projekti ja selle lisade avalik väljapanek toimub 03.10-23.10.2016.

Ettepanekuid ja arvamusavaldusi saab esitada kuni 23. oktoobrini (k.a) Meeksi valla vallavalitsuse posti- või meiliaadressile:

Meeksi Vallavalitsus: Kesk 20, Mehikoorma alevik, 62511 Tartu maakond; meiliaadress: meeksivald@meeksi.ee

 

Ühinemislepingu projektiga on võimalik tutvuda:

 

Meeksi Vallavalitsuses: Kesk 20, Mehikoorma alevik E-R 9.00 – 15.00

Meeksi raamatukogus,  Kooli tn 2, Mehikoorma alevik,

avatud E 10:00-17:00, T 10:00-16:00, K 10:00‑17:00, N 10:00-18:00, R 10:00-17:00.

Meerapalu raamatukogus, Meerapalu, avatud E, T 9:00-16:00 ja L 9:00-12:00

Järvselja raamatukogus, Järvselja, avatud T - N 10:00-16:00

 

Avalikustamise perioodil toimuvad ka rahvakoosolekud:

Meeksi vallas:

17.10.2016 kell 10:00 Järvselja raamatukogus
17.10.2016 kell 12:00 Aravu rahvamajas


18.10.2016 kell 14:00 Meerapalu raamatukogus
18.10.2016 kell 16:00 Mehikoorma seltsikeskuses