omavalitsus
     
 

Mehikoorma Lastehoid

Lapsehoidjana Larissa Golubova.

Kontaktisik:     Merike Paap

                  merike.paap@meeksi.ee

 

Mehikoorma Lastehoid põhimäärus

https://www.riigiteataja.ee/akt/421112012093&leiaKehtiv

Meeksi valla hallatavasse lastehoidu vastuvõtu ja väljaarvamise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/430112012029&leiaKehtiv

Lapsehoiuteenuse rahastamise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/425052016032&leiaKehtiv

Mehikoorma Lastehoius toidupäeva maksumuse ja lapsevanema poolt kaetava kohamaksu

kinnitamine

https://www.riigiteataja.ee/akt/417032016034&leiaKehtiv

 

Lastehoidu vastuvõtu avaldus
Avaldus lastehoiu nimekirjast väljaarvamiseks
Mehikoorma Lastehoiu kodukord