haridus
     
 

Mehikoorma Põhikool

www.mehikoorma.edu.ee

 

http://www.oiguskantsler.ee/koolikiusamine/

www.targaltinternetis.ee

 www.lasteabi.ee

 

Mehikoorma Põhikooli põhimäärus
https://www.riigiteataja.ee/akt/430112012026&leiaKehtiv

Mehikoorma Põhikooli arengukava aastateks 2017-2021

https://www.riigiteataja.ee/akt/403102014022&leiaKehtiv

Õpilaste Mehikoorma Põhikooli vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/419122012075&leiaKehtiv

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/421032014012&leiaKehtiv

Kooli hoolekogu tegutsemise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/424112012021&leiaKehtiv

Kooli hoolekogu liikmete valimise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/421112012087&leiaKehtiv

 

 

Mehikoorma Põhikooli sööklast ürituste tellimise kord
Söögisaali kasutamise leping
Mehikoorma Põhikooli spordisaali teenushinnad