sport
     
 

Notariaaltoimingud vallasekretäri juures

Notariaaltoimingud vallasekretäri juures

 

Notariaadiseaduse alusel tehtavad toimingud:

  1. dokumendi ärakirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamine,
  2. pensioni, elatisraha ja toetuste vastuvõtmise volikirja ning pensioni ja toetuste teise isiku arvelduskontole kandmise avalduse tõestamine.

Dokumendi ärakirja või väljavõtte õigsuse kinnitamine

  1. Vallasekretärile esitatakse dokumendi koopia, ärakiri või väljavõte koos originaaldokumendiga.
  2. Vallasekretär kontrollib koopia, ärakirja ja väljavõtte vastavust originaalile ja kinnitab selle. Vallasekretär ei kontrolli dokumendi ehtsust ega selle sisu õigsust.
  3. Vastavalt RLS § 324 tasutakse riigilõivu 0,63 eurot iga lehekülje eest.


Volikirja tõestamine


Vallasekretäril on õigus notariaalselt tõestada pensioni, elatisraha ja toetuste vastuvõtmise volikirja ning pensioni ja toetuste teise isiku arveldusarvele kandmise avaldust.
Volikirja tõestamise puhul koostab vallasekretär volikirja teksti. Lisaks isikusamasuse tuvastamisele, tuleb volikirja tõestamisel tuvastada ka isiku teo- ja otsusevõimeolemasolu ning vajadusel ka esindusõiguse olemasolu. Volikirja originaal (algkiri) jääb vallasekretäri kätte hoiule ning ei kuulu väljastamisele. Volitajale väljastatakse algärakiri, mis asendab õigustoimingutes originaali.

Riigilõivu ei võeta riikliku toetuse ja pensioni saamiseks ning eestkoste, hoolduse ja lapsendamise asjas vajaliku dokumendi ärakirja või väljavõtte õigsuse kinnitamise eest ning pensioni saamiseks vajaliku volikirja ning penisoni ja toetuste teise isiku arveldusarvele kandmise avalduse tõestamise eest (riigilõivuseaduse § 45).

Vallasekretäril on õigus ja kohustus keelduda tõestamistoimingu tegemisest

  1. kui taotletava toimingu eesmärgid on vastuolus seaduse, muu õigusakti või heade kommetega;
  2. kui taotletava toimingu eesmärgid on ilmselt lubamatud ja ebaausad;
  3. kui ilmneb, et tehingupoolel või muul asjaosalisel puudub vajalik õigus-. te- või otsusevõime või esindusõigus.