sport
     
 

Õigusaktid ja eeskirjad

Meeksi valla tänukirja andmise kord  https://www.riigiteataja.ee/akt/430112012025

Eakate juubelitoetuse rakendamise kord  https://www.riigiteataja.ee/akt/430112012024

Meeksi valla avaliku korra eeskiri  https://www.riigiteataja.ee/akt/424112012011

Meeksi valla heakorra eeskiri  https://www.riigiteataja.ee/akt/424112012032

Sünnitoetuse maksmise kord Meeksi vallas  https://www.riigiteataja.ee/akt/408122012010

Koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskirjad Meeksi vallas
https://www.riigiteataja.ee/akt/424112012012&leiaKehtiv

Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord
https://www.riigiteataja.ee/akt/402102013019&leiaKehtiv

Meeksi valla eelarve reservfondi käsutamise kord
https://www.riigiteataja.ee/akt/424112012014&leiaKehtiv

Hangete korraldamise kord
https://www.riigiteataja.ee/akt/408122012005&leiaKehtiv

Ametiasutuse hallatavate asutuste asutamine,haldamise,ümberkorraldamise ja lõpetamise kord
https://www.riigiteataja.ee/akt/428062013022&leiaKehtiv

Kalmistu kasutamise kord
https://www.riigiteataja.ee/akt/430112012022&leiaKehtiv

 

Projektides osalemise kord
Meeksi valla ametiasutuse hallatavate asutuste töötasujuhend
Meeksi vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord
Teenistujate värbamise ja valiku kord
Meeksi valla raamatukogude teavikute tasuta võõrandamise ja müügi kord