sport
     
 

Riigihanked

Hangete korraldamise kord
https://www.riigiteataja.ee/akt/408122012005&leiaKehtiv

 

Meeksi Vallavalitsuse 2016.aasta hankeplaan.pdf