tervishoid
     
 

Sotsiaaltöö

Sotsiaaltoetuste määrad alates 01. jaanuarist 2017. a.

1. Sünnitoetus 500.- EUR
2. Esimesse klassi astuvale lapsele 100.- EUR
3. Kooli lõpetajale 100.- EUR
4. Küttepuude toetus 150.- EUR
5. Jõulupaki toetus kuni 10.- EUR
6. Eakate juubelitoetus kuni 30.- EUR
7. Matusetoetus 100.- EUR

 

Sünnitoetuse maksmise kord Meeksi vallas

https://www.riigiteataja.ee/akt/425052016011&leiaKehtiv

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Meeksi vallas

https://www.riigiteataja.ee/akt/424112012020&leiaKehtiv

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/424052016041&leiaKehtiv

Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord Meeksi vallas

https://www.riigiteataja.ee/akt/425052016034&leiaKehtiv

Eakate juubelitoetuse rakendamise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/430112012024&leiaKehtiv

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

https://www.riigiteataja.ee/akt/425052016031&leiaKehtiv

Riigi poolt rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/425052016033&leiaKehtiv

Taotluse vormide kinnitamine toimetulekutoetuse taotlemiseks

https://www.riigiteataja.ee/akt/409072015009&leiaKehtiv

Sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamiseks ja arendamiseks määratud vahendite

kasutamise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/424052016037&leiaKehtiv

Üld- ja erihooldekodusse paigutamise tingimused ja kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/408122012001&leiaKehtiv

Psühhiaatrilise abi seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste delegeerimine vallavalitsusele

https://www.riigiteataja.ee/akt/430112012031&leiaKehtiv

Sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamiseks ja arendamiseks määratud vahendite

kasutamise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/424052016037&leiaKehtiv

 

 

Hooldajatoetuse määra kehtestamine: https://www.riigiteataja.ee/akt/408122012012