sport
     
 

Surma registreerimine

SURMA REGISTREERIMINE

Surma registreerivad valla- ja linnavalitsused ning maavalitsused (põhjendatud vajadusel ka Eesti välisesinduse konsulaarametnik) ning surmakanne koostatakse perekonnaseisuasutuses, kuhu sellekohane avaldus esitatakse. Perekonnaseisuasutus registreerib surma 3 tööpäeva jooksul surma registreerimise avalduse saamise päevast arvates.

Surma registreerib Eesti perekonnaseisuasutus, kui isik sureb Eestis. Samuti siis, kui välisriigis surnud isiku viimane elukoht oli Eestis või välisriigis surnud isikul oli Eesti kodakondsus ja kui surm ei ole juba registreeritud välismaal.

·Kui isik tunnistati surnuks kohtumääruse alusel, registreerib surma kohtu asukohajärgne maavalitsus.

Avaldus surma registreerimiseks tuleb esitada 7 päeva jooksul isiku surmapäevast või isiku surnult leidmise päevast arvates. Avalduse võib esitada surnu abikaasa, sugulane, hõimlane, isik, kes elas koos surnud isikuga, raviasutuse juht, politseinik või muu ametnik.

Surmakande tegemiseks tuleb perekonnaseisuasutusele esitada
1) arstlik surmateatis või kohtuotsus surma fakti tuvastamise või surnuks kuulutamise kohta:
2) surnud isiku pass ja ID-kaart, kui isikul on mõlemad isikut tõendavad dokumendid, siis nii pass kui ka ID-kaart. Surnu isikut tõendavaid dokumente avaldajale ei tagastata.  
 

Avaldajale väljastatakse tema soovil surma registreerimise kohta surmatõend. Surmatõendit ei väljastata surnult sündinud lapse kohta. Surnult sündinud lapse surma tõendab arstlik surmateatis ja selle kohta surmatõendit ei väljastata.

Surmakande koostamine ja esmase tõendi väljaandmine on riigilõivuvaba. Korduva surmatõendi väljastamise eest tuleb tasuda riigilõivu 3.20 eurot. 
 

Täpsem info: vallasekretär Ene Tammekun , tel 7 303 431,  meeksivald@meeksi.ee